Regulamin ucznia

REGULAMIN UCZNIA

 

 1. I.                   OBOWIĄZKI UCZNIA
  1. Językiem obowiązującym w polskiej szkole jest język polski.
  2. Uczeń przychodzi na zajęcia szkolne punktualnie. Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia brakującego materiału i odrabiania pracy domowej.
  3. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania poleceń kierownictwa szkoły i nauczycieli.
  4. Uczniowi nie wolno opuszczać budynku szkolnego bez wiedzy nauczyciela.
  5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoje miejsce w klasie. Za wszelkie zniszczenia rodzice ucznia będą pociągnięci do odpowiedzialności materialnej.
  6. Ucznia obowiązuje kulturalny sposób zachowania w szkole, tzn. okazywanie szacunku nauczycielom, osobom starszym i rodzicom.
  7. Zabrania się używania gestów nieprzyzwoitych, wulgarnych, niemoralnych, agresywnych.
  8. Zabrania się przynoszenia do szkoły gier, kart, radia, odtwarzaczy muzyki typu MP3 lub I-Pod, gumy do żucia i innych przedmiotów nie związanych z nauką w szkole. Telefony komórkowe muszą być wyłączone w czasie lekcji.
  9. W szkole obowiązuje strój schludny, skromny, godny ucznia.

 

 1. II.                PRAWA UCZNIA
  1. Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej.
  2. Uczeń ma prawo do zgłaszania trudności w nauce i uzyskania pomocy.
  3. Za pilność, wzorowe zachowanie i postępy w nauce uczeń otrzymuje wyróżnienie w klasie, zawiadomienie rodziców oraz dyplom i nagrody książkowe.

 

 1. III.             KARY

Za niewłaściwe zachowanie uczeń może być ukarany:

 1. upomnieniem wobec klasy
 2. wezwaniem rodziców do szkoły
 3. karnym usunięciem ze szkoły.

 

<span>%d</span> bloggers like this: